"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Vplyv úpolov na znižovanie agresivity detí 2. stupňa ZŠ

27.11.2014 20:50

Vplyv úpolov na znižovanie agresivity detí 2. stupňa ZŠ

 

Záver práce

 

(kompletné znenie práce si môžete stiahnuť - odkaz na konci textu)

 

Na problematiku agresivity žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí sa venujú vybranému úpolu a žiakov nevenujúcich sa žiadnemu z úpolov sme sa pozreli z rôznych hľadísk. Mnohé poznatky potrebné k tomu, aby sme mohli dospieť k možným dôvodom zvýšenia agresivity u skúmanej vzorky sa nedali úplne alebo dokonca vôbec zistiť. Výsledky tejto práce nemôžeme preto považovať za jednoznačné. Napriek tomu sme dospeli k zaujímavým výsledkom. Zistili sme, že deti venujúce sa vybranému úpolu javia približne rovnakú výšku agresivity ako deti, ktoré sa úpolom nevenujú. Výsledné hodnoty osobnostného dotazníka CPQ dokonca naznačujú, že úpolisti javia mierne zvýšenú tendenciu k zdravej agresivite. Stanovená hypotéza našej práce sa nám teda nepotvrdila. Treba však podotknúť, že výsledky práce tiež naznačujú, že úpolisti sú disciplinovanejší, sebavedomejší a dokážu sa lepšie ovládať ako bežná populácia.

Stupeň agresivity žiakov 2. stupňa ZŠ v experimentálnej a kontrolnej skupine sa pohyboval v priemerných hodnotách. Medzi oboma skupinami sme tak nezaznamenali významné rozdiely vo faktoroch týkajúcich sa agresivity. Úloha č. 1 a 2 je tak splnená.

Získané údaje z rozhovoru s rodičmi a z osobnostného dotazníka CPQ sme spracovali pomocou prehľadných tabuliek č. 2 až 6. Vyhodnotenie a porovnanie spracovaných údajov prebehlo na základe logických postupov. Úloha č. 3 je tak splnená.

CPQ test zisťoval okrem agresivity ďalších 13 dôležitých morálnych vlastností dieťaťa. Žiadna z hodnôt nenaznačovala, že úpoly negatívne vplývajú na povahu a správanie dieťaťa. Väčšina získaných údajov sa pohybovala v priemerných hodnotách. Niektoré namerané hodnoty dokonca naznačujú, že úpoly pozitívne pôsobnia na zmeny v povahe a správaní sa dieťaťa. Konkrétne sa jedná o zistenú väčšiu uvoľnenosť, priamosť a srdečnosť u úpolistov. Z rozhovoru s rodičmi tiež vyplýva, že úpoly pozitívne pôsobia na sebavedomie, disciplínu a priebojnosť u detí.

Na základe zistených skutočností by sme preto odporúčali, aby sa úpolom a úpolovým cvičeniam venovalo viac priestoru tak v školskej ako aj v záujmovej mimoškolskej činnosti. Zdravá agresivita, priebojnosť, sebapresadenie je v živote každého človeka v dnešnej dobe nutnosťou. Ak k tomu pridáme etické princípy viacerých úpolových športov dospejeme k záveru, že úpoly môžu dieťaťu výrazne pomôcť na jeho ceste životom.

Vplyv__polov_na_zni_ovanie_agresivity_det__-_DP_B_Babic-_Date_.pdf (409540)